Privacybeleid

Privacybeleid De Laatste Eer Barneveld

De Laatste Eer Barneveld, gevestigd aan Hugo de Grootlaan 14, 3771 HL Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
www.delaatsteeerbarneveld.nl
Hugo de Grootlaan 14,
3771 HL Barneveld
0342-415629

Minke van der Eijk is de Functionaris Gegevensbescherming van De Laatste Eer Barneveld zij is te bereiken via privacy@delaatsteeerbarneveld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Laatste Eer Barneveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Laatste Eer Barneveld verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@delaatsteeerbarneveld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Laatste Eer Barneveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Laatste Eer Barneveld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De Laatste Eer Barneveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia inclusief telefoonnummer en mailadres Zolang u lid bent en na overlijden maximaal 1 jaar na betaling kosten uitvaart Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken
Adres Zolang u lid bent en na overlijden maximaal 1 jaar na betaling kosten uitvaart Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken
Bankrekeningnummer Zolang u lid bent en na overlijden maximaal 1 jaar na betaling kosten uitvaart Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch Zolang als nodig voor de afhandeling van uw vraag Omdat we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn
Locatiegegevens van computer Zolang de website bestaat Optimaliseren van de website
Internetbrowser en apparaat type Zolang de website bestaat Optimaliseren van de website
Godsdienst of levensovertuiging Zolang u lid bent en na overlijden maximaal 1 jaar na betaling kosten uitvaart Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Zolang u lid bent en na overlijden maximaal 1 jaar na betaling kosten uitvaart Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van onze taken

Delen van persoonsgegevens met derden

De Laatste Eer Barneveld deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Laatste Eer Barneveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Laatste Eer Barneveld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Laatste Eer Barneveld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: http://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Laatste Eer Barneveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@delaatsteeerbarneveld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek.

De Laatste Eer Barneveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Laatste Eer Barneveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
privacy@delaatsteeerbarneveld.nl

De Laatste Eer Barneveld privacyverklaring