Over het bestuur

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB).

Dagelijks Bestuur

  • Voorzitter M. (Marius) Leeuwis
  • Secretaris G. (Gerard) van der Bij
  • Penningmeester A. (Adri) van Sligtenhorst.

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met:

  • C.A. (Kees) Aelbers
  • B. (Bertus) Dekker
  • L. (Laurens) Hartman
  • H.J. (Henk) Schakel
  • G.C. (Gerard) Vermeulen

Controlecommissie

Naast het bestuur kent de vereniging een Controlecommissie. Deze controleert jaarlijks de boeken en adviseert de Algemene ledenvergadering over het door het bestuur gevoerde beleid. De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld door een accountantskantoor die ook een controle uitvoert. De leden van de Controlecommissie worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Termijn bestuursleden

Bestuursleden zijn beurtelings na drie jaar aftredend.  Zij kunnen zich herkiesbaar stellen maar het staat de A.L. vrij om een andere kandidaat aan te melden. Dit kan tot 24 uur voor aanvang van de betreffende A.L.

Het bestuur verdeelt zelf de taken dus zij kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Ook zijn er een 2e voorzitter, secretaris en penningmeester zodat de continuïteit van het bestuurswerk gewaarborgd blijft wanneer iemand uit haar midden wegvalt.