Algemene Ledenvergadering 2021

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ belegt jaarlijks minimaal 1 Algemene Ledenvergadering om conform haar statuten verantwoording af te leggen aan haar leden. Vanwege de coronacrisis en de hieruit volgende, door de overheid opgelegde maatregelen, heeft de Algemene Ledenvergadering 2021 plaatsgevonden op maandag 29 november 2021. De leden die zich hadden aangemeld voor het bijwonen van deze vergadering waren hierbij aanwezig.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zijn de volgende besluiten genomen:

  1. De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020, gehouden op 23 november 2020 zijn vastgesteld.
  2. Het jaarverslag 2020 van de secretaris is vastgesteld.
  3. Het Financieel verslag 2020 is vastgesteld.
  4. De Controlecommissie heeft verslag gedaan van haar bevindingen en op haar voorstel is het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.
  5. De heren B. Dekker en A. van Sligtenhorst zijn herkozen als bestuurslid en hebben deze herverkiezing aangenomen.
  6. De leden van de controlecommissie zijn herbenoemd en hebben deze benoeming aangenomen.

De datum voor de Algemene Ledenvergadering 2022 is nog niet bekend. naar verwachting zal deze vergadering in september a.s. plaatsvinden. Zodra de datum bekend is zal deze hier worden gepubliceerd.