Algemene Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering 2022 heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2022. Het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid. De heren M. Leeuwis en G.C. Vermeulen zijn herkozen als bestuurslid. De heer L. Hartman is verkozen in het bestuur ter vervulling van een vacature. Ingaande het jaar 2024 kan de contributie niet meer betaald worden met een acceptgirokaart. Inmiddels zijn de betreffende leden hierover geïnformeerd..